Trestné právo

Dôvody väzby, trestný čin vydierania a nadkvalifikovanie skutku
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom dôvodov väzby v súvislosti s trestným činom vydierania ako aj výkladom znakov tohto trestného činu. Išlo o mediálne známy prípad, v ktorom malo ísť aj o obchodovanie s dielami Andyho Warhola.
 
Jedna dávka marihuany má hmotnosť minimálne 0,5g
rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR sa stotožňuje so súdnou praxou, že jedna dávka marihuany musí mať z hmotnostného hľadiska minimálne 0,5g.
 
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci Viliama Mišenku
významné rozhodnutie najvyššieho súdu SR sa zaoberá problematikou vedenia väzobného trestného stíhania toho istého obvineného v paralelne vedených trestných veciach.
 
Posudzovanie premlčania trestného stíhania po podaní obžaloby
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá problematikou posudzovania otázky premlčania trestného stíhania po podaní obžaloby.
 
Trestný čin vydierania spáchaný podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestných činov vydierania a ohovárania v súvislosti s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na poškodeného pri vymyslených dlhoch poškodeného.
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia