Trestné právo

Porušenie miery opatrnosti banky pri poskytovaní úverov a trestný čin podvodu
rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry Banská Bystrica sa zaoberá možnosťami vplyvu porušenia povinnej miery opatrnosti poškodeného subjektu na naplnenie znakov objektívnej stránky trestného činu podvodu.
 
Vrátenie obžaloby v daňovej veci pre závažné pochybenia
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa v daňovej trestnej veci zaoberá výkladom pojmu "závažné procesné pochybenie" ak je súd názoru, že obžaloba nie je dostatočne podporená vykonanými dôkazmi.
 
Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia a plynutie premlčacej doby
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá problematikou premlčania trestného stíhania a to aj vo vzťahu k tomu, či uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré bolo následne prokurátorom zrušené spôsobuje prerušenie plynutia premlčacej doby.
 
Účinná ľútosť a trestný čin skrátenia dane
rozhodnutie Krajskej prokuratúry Banská Bystrica sa zaoberá zánikom trestnosti pri trestnom čine skrátenia dane a poistného z dôvodu účinnej ľútosti.
 
Uznesenie o zastavení trestného stíhania vo veci Trajter
uznesenie Špecializovaného trestného súdu o zastavení trestného stíhania vo veci Trajter vydané z dôvodu premlčania trestného stíhania.
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia