Rozhodnutia

Proti uzneseniu súdu, ktorým prerušil trestné stíhanie a podal návrh na začatie konania pred ÚS nie je prípustná sťažnosť
rozhodnutie Ústavného súdu SR, v ktorom dospel k záveru, že v prípade, ak súd preruší trestné stíhanie z dôvodu podania návrhu na začatie konania pred ústavným súdom, nie je možné voči takému rozhodnutiu podať opravný prostriedok
 
Prijaté vyhlásenie o vine a rozhodnutie ESĽP vo veci Mucha proti SR - nález Ústavného súdu SR
aktuálny nález Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal aj otázkou, či je rozhodnutie ESĽP vo veci Mucha proti SR použiteľné aj na situácie, keď niektorý zo spoluobžalovanýcvh urobí vyhlásenie o vine,ktoré je súdom prijaté, avšak súd nevyhlási rozsudok a iní zo spoluobžalovaných urobia vyhlásenie o nevine
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
práve vety rozhodnutí schválených trestným kolégiom Najvyššieho súdu Českej republiky
 
Generálny advokát Súdneho dvora EÚ: Zmluva o Európskej únii nebráni zrušeniu Špecializovaného trestného súdu
kompletný návrh generálneho advokáta Súdneho dvoru Európskej únie týkajúci sa prejudiciálnej otázky ohľadne zrušenia Špecializtovaného trestného súdu v Bulharsku
 
Znaky prisvojenie a zmocnenie sa veci pri trestnom čine krádeže nie je možné stotožňovať
aktuálny nález Ústavného súdu Českej republiky sa zaoberal výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu krádeže a to v súvislosti s ťažbou dreva
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia