Rozhodnutia

Najvyšší súd SR k (ne)prerušeniu trestného stíhania z dôvodu pozastavenia účinnosti novely Trestného zákona Ústavným súdom SR
aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberalo v praxi spornou problematikou (ne)prerušenia trestného stíhania vzhľadom na pozastavenie účinnosti novely Trestného zákona zo strany Ústavného súdu SR
 
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Cviková v. Slovensko - zhrnutie podstatných častí
článok približuje podstatné body aktuálneho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva Cviková v. Slovensko, ktoré sa týkalo konania o väzbe
 
Najvyšší súd SR o benefitoch kajúcnikov po novele Trestného poriadku
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberalo otázkou preskúmavania benefitov kajúcnikov po novele Trestného poriadku
 
Čiastočne priame a čiastočne nepriame spolupáchateľstvo
rozhodnutie Najvyšeieho súdu Českej republiky sa zaoberalo zaujímavou otázkou, či trestne zodpovedné osoby môžu byť pri páchaní trestnej činnosti čiastočne priami spolupáchatelia a čiastočne nepriami spolupáchatelia
 
Uznesenie Súdnej rady SR o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním dvoch sudkýň pre trestný čin ohýbania práva
kompletné znenie uznesenia Súdnej rady SR, ktorým bol vyslovený nesúhlas s trestným stíhaním dvoch sudkýň pre trestný čin ohýbania práva spoločne s dvomi odlišnými stanoviskami k odôvodneniu uznesenia súdnej rady
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia