Niekoľko kritických poznámok k návrhu ministerstva spravodlivosti o zmenách v trvaní kolúznej väzby

Publikované: 17. 04. 2021, čítané: 3306 krát
 

 

Niž­šie v texte sa na­chá­dza návrh zme­ny Tres­tné­ho po­riad­ku spo­lu s dô­vo­do­vou sprá­vou, kto­rý vy­pra­co­va­lo a pred­lo­ži­lo do pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti SR.

Ten­to návrh zá­ko­na sa tý­ka zmien v in­šti­tú­te väz­by a to naj­mä ko­lúz­nej väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. Z dô­vo­do­vej sprá­vy vy­plý­va, že pre návrh zmien oh­ľad­ne ko­lúz­nej väz­by bo­la in­špi­rá­ciou čes­ká práv­na úp­ra­va, kto­rá tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by ča­so­vo sa­mos­tat­ne oh­ra­ni­ču­je na 3 me­sia­ce; čo nep­la­tí v prí­pa­de ak už bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný už pô­so­bil na sved­kov ale­bo spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie.

V tom­to sme­re tre­ba oce­niť sna­hu mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti skva­lit­niť práv­nu úp­ra­vu ko­lúz­nej väz­by a ča­so­vým ob­me­dze­ním tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by pri­nú­tiť or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní k väč­šej ak­ti­vi­te vo vy­šet­ro­va­ní. Návrh zá­ko­na však mo­hol byť am­bi­cióz­nej­ší.

Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti SR sa sí­ce pri tvor­be návr­hu zá­ko­na in­špi­ro­va­lo čes­kou práv­nou úp­ra­vou, av­šak zo sa­mot­né­ho návr­hu zá­ko­na v spo­je­ní s dô­vo­do­vou sprá­vou je zrej­mé, že pod­stat­ne me­nej dô­ve­ru­je prá­ci a rých­los­ti or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pri vy­šet­ro­va­ní, než čes­ký zá­ko­no­dar­ca, na­koľ­ko navr­hu­je dlh­šie ča­so­vé oh­ra­ni­če­nie ko­lúz­nej väz­by než je v ČR a to na úrov­ni 5 me­sia­cov (čo sa však ne­mož­no cel­kom di­viť, keď­že prie­ťa­hy vo vä­zob­nom vy­šet­ro­va­ní nie sú v slo­ven­ských po­me­roch nič vý­ni­moč­né, na­priek to­mu sa v mé­diách ži­ví mý­tus o bez­prie­ťa­ho­vos­ti vä­zob­ných ko­na­ní; prá­ve nao­pak, pre­púš­ťa­nie ob­vi­ne­ných z väz­by pre prie­ťa­hy nie je v praxi až tak zried­ka­vé a už sa do­kon­ca ob­ja­vi­lo aj uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. 5Tost/6/2021 zo dňa 04.03.2021, kto­ré prie­ťa­hy spô­so­be­né vo vy­šet­ro­va­ní, a to aj pri ko­lúz­nej väz­be, po­sú­di­lo ako vý­ni­moč­né okol­nos­ti prí­pa­du umož­ňu­jú­ce nah­ra­diť väz­bu mier­nej­ším opat­re­ním), pri­čom tá­to 5 me­sač­ná le­ho­ta ko­lúz­nej väz­by ne­bu­de pla­tiť nie­len

a) v prí­pa­doch, ak už ob­vi­ne­ný pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných, znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie (tak ako je to aj v ČR), ale aj v prí­pa­doch,

b) ak sa bu­de viesť tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin spá­cha­ný or­ga­ni­zo­va­nou, zlo­či­nec­kou ale­bo te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou, pre trest­ný čin pod­ľa § 296 Tr. zák., pre trest­ný čin pod­ľa § 297 Tr. zák. a pre trest­ný čin, za kto­rý je mož­né ulo­žiť trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie.

Nie je cel­kom zrej­mé, pre­čo má byť vý­nim­kou z 5 me­sač­nej le­ho­ty, sa­ma ose­be, sku­toč­nosť, že sa ve­die tres­tné stí­ha­nie pre ur­či­tý trest­ný čin ale­bo pre špe­ci­fic­kú tres­tnú sú­čin­nosť. Navr­ho­va­teľ tak fak­tic­ky dos­pel k zá­ve­ru, že pre tres­tné stí­ha­nie uve­de­né vy­ššie pod pís­me­nom b) nie je mož­né sta­no­vo­vať 5 me­sač­né ob­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by, na­koľ­ko or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní by ne­do­ká­za­li ani v tej­to päť me­sač­nej le­ho­te, a to ani v si­tuá­cii, ak by sa ob­vi­ne­ný ne­do­pus­til žiad­ne­ho ko­lúz­ne­ho ko­na­nia, eli­mi­no­vať svo­jou čin­nos­ťou ko­lúz­ny dô­vod väz­by. Ide te­da o pre­jav zjav­nej ne­dô­ve­ry navr­ho­va­te­ľa k prá­ci a schop­nos­tiam or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní.

Tu tre­ba pri­po­me­núť, že ko­lúz­ny dô­vod väz­by je je­di­ným dô­vo­dom väz­by, kto­rý do­ká­žu or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní „vy­ma­zať“ svo­jou ak­tív­nou čin­nos­ťou a ak čes­ké or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní do­ká­žu už ro­ky vy­šet­ro­vať aj zá­važ­né tres­tné či­ny (a to aj pá­cha­né or­ga­ni­zo­va­ný­mi sku­pi­na­mi) pri 3 me­sač­nom ča­so­vom ob­me­dze­ní tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by, po­tom nie je dô­vod na to, aby to bo­lo v slo­ven­ských práv­nych po­me­roch iné.  

Sto­jí za po­zor­nosť aj to, že up­lat­ne­nie vý­nim­ky uve­de­nej vy­ššie pod bo­dom b) ne­bu­de zá­vi­sieť na práv­nej úp­ra­ve (texte Tres­tné­ho po­riad­ku) a ani na ko­na­ní ob­vi­ne­né­ho (či sa do­pus­tí ale­bo ne­do­pus­tí ko­lúz­ne­ho ko­na­nia), ale len na tom, akú práv­nu kva­li­fi­ká­ciu zvo­lia or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pri vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, prí­pad­ne po­čas je­ho ve­de­nia. Som ná­zo­ru, že tá­to vý­nim­ka bu­de zvá­dzať or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní k mož­né­mu nad­kva­li­fi­ko­va­niu skut­kov uve­de­ných v uz­ne­se­niach o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, kto­ré si bu­dú nás­led­ne môcť vy­šet­ro­vať bez 5 me­sač­né­ho ob­me­dzenia tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by ob­vi­ne­né­ho (nap­rík­lad ak by bol sku­tok uve­de­ný v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia práv­ne po­sú­de­ný ako spolu­pá­cha­teľ­stvo, pla­ti­lo by 5 me­sač­né ob­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by, av­šak ak by sku­tok ne­bol po­sú­de­ný ako spolu­pá­cha­teľ­stvo, ale ako or­ga­ni­zo­va­ná sku­pi­na, už by 5 me­sač­né ob­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by nep­la­ti­lo a ob­vi­ne­ný by mo­hol byť v ko­lúz­nej väz­be v príp­rav­nom ko­na­ní nap­rík­lad aj 18 me­sia­cov). Tá­to vý­nim­ka by pre­to ma­la byť z ko­neč­né­ho zne­nia zá­ko­na cel­kom ur­či­te vy­pus­te­ná. Na­vy­še, nep­la­tí ani pre­mi­sa, že všet­ky tres­tné či­ny uve­de­né vy­ššie pod pís­me­nom b) sú ale­bo mu­sia byť skut­ko­vo, dô­kaz­ne zlo­ži­té (ná­zoč­né), či mi­mo­riad­ne kom­pli­ko­va­né (exis­tu­jú aj nap­rík­lad tres­tné či­ny vraž­dy, či tres­tné či­ny spá­cha­né or­ga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou, v kto­rých vy­stu­pu­je len ma­lé množ­stvo sved­kov a po­dob­ne).

Mož­ným úče­lo­vým práv­nym kva­li­fi­ká­ciám (a to tak z hľa­dis­ka nad­kva­li­fi­ko­va­nia skut­ku ako aj pod­kva­li­fi­ko­va­nia skut­ku) sme sa už v mi­nu­los­ti ve­no­va­li nap­rík­lad tu:

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a340-na­lez-us-sr-vo-ve­ci-traj­ter-a-po­doz­re­nie-z-uce­lo­ve­ho-zvy­so­va­nia-za­vaz­nos­ti-skut­ku

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a411-po­ru­se­nie-pra­va-na-ob­ha­jo­bu-pou­zi­tim-mier­nej­sej-prav­nej-kva­li­fi­ka­cie-skut­ku

Po­kiaľ by bol pri­ja­tý niž­šie uve­de­ný návrh zá­ko­na bez zmien, po­tom bu­de na sú­doch, aby sa pri vä­zob­nom roz­ho­do­va­ní dôs­led­ne za­obe­ra­li dô­vod­nos­ťou tres­tné­ho stí­ha­nia ako aj práv­nou kva­li­fi­ká­ciou skut­ku a tak prí­pad­ne eli­mi­no­va­li mož­né úče­lo­vé nad­kva­li­fi­ko­va­nie skut­kov zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Tú­to sku­toč­nosť navr­ho­va­teľ v návr­hu zá­ko­na zvý­raz­nil dopl­ne­ním § 72 ods. 2 dru­hej ve­ty o slo­vá „kto­ré preu­ka­zu­jú dô­vod­nosť tres­tné­ho stí­ha­nia a kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré za­kla­da­jú dô­vod­nú oba­vu pod­ľa § 71“ ako aj tým, že pri ko­lúz­nej väz­be bu­de mu­sieť súd po­vin­ne vo vý­ro­ku uz­ne­se­nia uviesť, či je ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be v zmys­le § 76 ods. 8 Tr. por. (t. j. v päť me­sač­nej ko­lúz­nej väz­be) ale­bo pod­ľa § 76 ods. 9 Tr. por. (t. j., že ide o vý­nim­ku a päť me­sač­né ob­me­dzenie sa tu neup­lat­ní).

Súd te­da pri vä­zob­nom roz­ho­do­va­ní ne­bu­de môcť v príp­rav­nom ko­na­ní me­niť práv­nu kva­li­fi­ká­ciu skut­ku (tak je do aj v sú­čas­nos­ti, na­koľ­ko pá­nom príp­rav­né­ho ko­na­nia je pro­ku­rá­tor), av­šak ak bu­de ná­zo­ru, že je nes­práv­na, bu­de môcť na tú­to sku­toč­nosť, v rám­ci vy­me­dzenia tr­va­nia ko­lúz­nej le­ho­ty väz­by, rea­go­vať tak, že ob­vi­ne­né­ho vez­me do ko­lúz­nej väz­by za pou­ži­tia § 76 ods. 8 Tr. por., t. j. ne­bu­de ak­cep­to­vať návrh pro­ku­rá­to­ra, že má ísť o vý­nim­ku v zmys­le § 76 ods. 9 Tr. por. (pro­ku­rá­tor bu­de nás­led­ne môcť na­pad­núť ta­ké­to uz­ne­se­nie sú­du sťaž­nos­ťou a na­mie­tať, že práv­na kva­li­fi­ká­cia je správ­na a že nej­de o nad­kva­li­fi­ko­va­nie skut­ku a pre­to ma­lo byť sú­dom vy­me­dze­né tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by v zmys­le § 76 ods. 9 Tr. por.).

 

 

(Návrh)

 

Zá­kon

 

z ... 2021,

 

kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

 

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 314/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 3/2019 Z. z., zá­ko­na č. 6/2019 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z., zá­ko­na č. 54/2019 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z., zá­ko­na č. 231/2019 Z. z., zá­ko­na č. 312/2020 Z. z. a zá­ko­na č. 423/2020 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.V § 71 ods.1 sa za slo­vá „len vte­dy,“ vkla­da­jú slo­vá „ak vzhľa­dom na je­ho oso­bu, po­va­hu ale­bo zá­važ­nosť tres­tné­ho či­nu, pre kto­rý je tres­tne stí­ha­ný, nie je v ča­se roz­ho­do­va­nia o väz­be mož­né väz­bu pod­ľa pís­me­na a) ale­bo c) nah­ra­diť pod­ľa § 80 ale­bo § 81 a“.

 

2.V § 72 ods. 2 dru­hej ve­te sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá:kto­ré preu­ka­zu­jú dô­vod­nosť tres­tné­ho stí­ha­nia a kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré za­kla­da­jú dô­vod­nú oba­vu pod­ľa § 71; v od­ôvod­ne­ní sa súd vy­spo­ria­da aj s tým, pre­čo ne­nah­ra­dil väz­bu pod­ľa § 80 ale­bo § 81. V prí­pa­de väz­by pod­ľa  § 71 ods. 1 písm. b) mu­sí vý­rok roz­hod­nu­tia o väz­be ob­sa­ho­vať aj zá­kon­né us­ta­no­ve­nie o le­ho­te pod­ľa § 76ods. 8 ale­bo ods. 9 a od­ôvod­ne­nie roz­hod­nu­tia o väz­be aj uve­de­nie kon­krét­nych sku­toč­nos­tí, kto­ré za­kla­da­jú dô­vod­nú oba­vu, že ob­vi­ne­ný bu­de pô­so­biť na sved­kov, znal­cov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, ale­bo z kto­rých je zrej­mé, že tak ob­vi­ne­ný už ko­nal.“ a za tre­tiu ve­tu sa vkla­dá no­vá štvr­tá ve­ta, kto­rá znie: „V prí­pa­de návr­hu väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) mu­sí návrh pro­ku­rá­to­ra ob­sa­ho­vať aj uve­de­nie kon­krét­nych sku­toč­nos­tí, kto­ré za­kla­da­jú dô­vod­nú oba­vu, že ob­vi­ne­ný bu­de pô­so­biť na sved­kov, znal­cov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, ale­bo z kto­rých je zrej­mé, že tak ob­vi­ne­ný už ko­nal.“.

 

3.V § 76 ods. 2 sa slo­vá „Zá­klad­ná le­ho­ta“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „Ak nie je v od­se­ku 8 us­ta­no­ve­né inak, zá­klad­ná le­ho­ta“.

 

4.V § 76 sa za od­sek 7 vkla­da­jú no­vé od­sek 8 a 9, kto­ré zne­jú:

„(8) Ak je ob­vi­ne­ný vo väz­be z dô­vo­du pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) za­lo­že­né­ho­na dô­vod­nej oba­ve, že bu­de pô­so­biť na sved­kov, znal­cov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, väz­ba z toh­to dô­vo­du mô­že tr­vať naj­viac päť me­sia­cov. Ak ne­bol ob­vi­ne­ný, kto­rý nie je vo väz­be sú­čas­ne aj z iné­ho dô­vo­du, pre­pus­te­ný z väz­by pred up­ly­nu­tím le­ho­ty pod­ľa pr­vej ve­ty, mu­sí byť pre­pus­te­ný z väz­by na slo­bo­du pí­som­ným prí­ka­zom pred­se­du se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra, kto­rý mu­sí byť pri­me­ra­ne od­ôvod­ne­ný naj­nes­kôr v pos­led­ný deň tej­to le­ho­ty. Ak je ob­vi­ne­ný vo väz­be sú­čas­ne aj z iné­ho dô­vo­du, roz­hod­ne o zme­ne dô­vo­dov väz­by naj­nes­kôr pos­led­ný deň le­ho­ty pod­ľa pr­vej ve­ty súd a v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie. Ak bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom iných osôb pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, roz­hod­ne o po­ne­cha­ní ob­vi­ne­né­ho vo väz­be nad le­ho­tu pod­ľa pr­vej ve­ty v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie a po po­da­ní ob­ža­lo­by ale­bo návr­hu na schvá­le­nie do­ho­dy o vi­ne a tres­te súd.

 

(9) Ak je ob­vi­ne­ný vo väz­be, pre­to­že osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom iných osôb pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, ale­bo ak sa ve­die tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin spá­cha­ný or­ga­ni­zo­va­nou, zlo­či­nec­kou, ale­bo te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou, pre trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia zlo­či­nec­kej sku­pi­ny pod­ľa § 296 Tres­tné­ho zá­ko­na, trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia te­ro­ris­tic­kej sku­pi­ny pod­ľa § 297 Tres­tné­ho zá­ko­na, ale­bo pre trest­ný čin, za kto­rý je mož­né ulo­žiť trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie, us­ta­no­ve­nie od­se­ku 8 sa ne­pou­ži­je.“.

 

Do­te­raj­šie od­se­ky 8 až 10  sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 10 až 12.

 

5.V § 78 sa slo­vá „8 až 10“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „10 až 12“.

 

6. Za § 567q sa vkla­dá § 567r, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠567r

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. augus­ta 2021

 

U ob­vi­ne­né­ho, kto­rý je k 1. augus­tu 2021 vo väz­be pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) za­lo­že­nej na dô­vod­nej oba­ve dlh­šie ako päť me­sia­cov a u kto­ré­ho ne­bo­lo do­po­siaľ zis­te­né, že osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom iných osôb pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, vy­dá súd a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor prí­kaz na pre­pus­te­nie z väz­by 1. augus­ta 2021. V os­tat­ných prí­pa­doch roz­hod­ne do 15. augus­ta 2021 súd a v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, či le­ho­ta väz­by sa po­su­dzu­je pod­ľa § 76 ods. 8 ale­bo ods. 9; us­ta­no­ve­nia § 76 ods. 2, 6 a 7 tým nie sú dot­knu­té.“.

 

Čl. II

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. augus­ta 2021.

Dô­vo­do­vá sprá­va

 

A.     Všeo­bec­ná časť

 

Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „mi­nis­ter­stvo“) pred­kla­dá na ro­ko­va­nie návrh zá­ko­na, kto­rým sa me­ní a dopĺňa­zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „návrh zá­ko­na“).

 

Návrh zá­ko­na bol vy­pra­co­va­ný na zá­kla­de Prog­ra­mo­vé­ho vy­hlá­se­nia vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky na ro­ky 2020 až 2024. Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa v prog­ra­mo­vom vy­hlá­se­ní za­via­za­la­pok­ra­čo­vať v hu­ma­ni­zá­cii a zmier­ňo­va­ní ob­me­dze­ní osôb vo vý­ko­ne väz­by a vo vý­ko­ne tres­tu v kon­texte od­po­rú­ča­ní vnút­roš­tát­nych a me­dzi­ná­rod­ných in­šti­tú­cií.

 

Cie­ľom návr­hu zá­ko­na je up­ra­viť pod­mien­ky a le­ho­tu tr­va­nia väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) zá­ko­na č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok (tzv. ko­lúz­na väz­ba) a vý­slov­ne v zá­ko­ne us­ta­no­viť vy­šší štan­dard ná­le­ži­tos­tí pre návrh na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by a  roz­hod­nu­tia sú­du o väz­be.

 

Kľú­čo­vú zme­nu pred­sta­vu­je za­ve­de­nie päť­me­sač­nej le­ho­ty ko­lúz­nej väz­by. Sú­čas­ne sa us­ta­no­vu­jú aj vý­nim­ky z to­ho­to pra­vid­la v prí­pa­doch, ak bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom iných osôb pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie ob­vi­ne­né­ho,ale­bo ak sa ve­die tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin spá­cha­ný or­ga­ni­zo­va­nou, zlo­či­nec­kou, ale­bo te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou, pre trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia zlo­či­nec­kej sku­pi­ny, trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia te­ro­ris­tic­kej sku­pi­ny, ale­bo pre trest­ný čin, za kto­rý je mož­né ulo­žiť trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie.

 

Ďal­šou zme­nou je za­ve­de­nie ob­li­ga­tór­ne­ho súd­ne­ho pres­kú­ma­va­nia mož­nos­ti nah­ra­diť väz­bu in­šti­tút­mi náh­ra­dy väz­by.  Sú­čas­ne sa v sú­la­de s pred­chá­dza­jú­cou ve­tou, ju­di­ka­tú­rou Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky a za­ve­de­nou súd­nou praxou expli­cit­ne sta­no­vu­jú ná­le­ži­tos­ti návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by a od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tia sú­du o väz­be. V prí­pa­de ko­lúz­nej väz­by mu­sí návrh na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by a od­ôvod­ne­nie roz­hod­nu­tia sú­du o väz­be ob­sa­ho­vať aj uve­de­nie kon­krét­nych sku­toč­nos­tí, kto­ré za­kla­da­jú dô­vod­nú oba­vu z ko­lúz­ne­ho sprá­va­nia ob­vi­ne­né­ho ale­bo z kto­rých je zrej­mé, že tak ob­vi­ne­ný už ko­nal.

 

Návr­hom sa tak ma­jú po­sil­niť prá­va ob­vi­ne­né­ho umies­tne­né­ho v ko­lúz­nej väz­be ako aj za­bez­pe­čiť vy­ššia kva­li­ta návr­hov na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by a roz­hod­nu­tí sú­dov o väz­be.

 

V ne­pos­led­nom ra­de návrh zá­ko­na zoh­ľad­ňu­je sprá­vu a od­po­rú­ča­nia ad­re­so­va­né Slo­ven­skej re­pub­li­ke Vý­bo­rom RE na za­brá­ne­nie mu­če­niu ane­ľud­ské­mu či po­ni­žu­jú­ce­mu za­ob­chá­dzaniu ale­bo tres­ta­niu (CPT).

 

Vzhľa­dom na pred­pok­la­da­nú dĺžku le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su sa účin­nosť návr­hu zá­ko­na navr­hu­je od 1. augus­ta 2021.

 

Návrh zá­ko­na je v sú­la­de s Ústa­vou Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ús­tav­ný­mi zá­kon­mi a os­tat­ný­mi všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi Slo­ven­skej re­pub­li­ky, me­dzi­ná­rod­ný­mi zmlu­va­mi a iný­mi me­dzi­ná­rod­ný­mi do­ku­men­tmi, kto­rý­mi je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná, ako  aj s prá­vom Európ­skej únie.

 

Návrh zá­ko­na ne­má vply­vy na roz­po­čet ve­rej­nej sprá­vy, vply­vy na man­žel­stvo, ro­di­čov­stvo a ro­di­nu, vply­vy na pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die, so­ciál­ne vply­vy, vply­vy na ži­vot­né pros­tre­die, vply­vy na in­for­ma­ti­zá­ciu spo­loč­nos­ti a ani vply­vy na služ­by ve­rej­nej sprá­vy pre ob­ča­na.

 

B.      Oso­bit­ná časť

 

K čl. I

 

K bo­du 1

 

Us­ta­no­vu­je sa no­vá pod­mien­ka pre vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­bya to ta­ká, aby bol ob­vi­ne­ný vza­tý do väz­byi­ba v prí­pa­doch, ak vzhľa­dom na je­ho oso­bu ale­bo zá­važ­nosť tres­tné­ho či­nu, pre kto­rý je tres­tne stí­ha­ný, nie je mož­né väz­bu nah­ra­diť  sľu­bom, zá­ru­kou, doh­ľa­dom ale­bo pe­ňaž­nou zá­ru­kou a pri­me­ra­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi a ob­me­dzenia­mi, kto­ré mô­že súd v sú­vis­los­ti s in­šti­tút­mi náh­ra­dy väz­by ulo­žiť.

 

Tou­to zme­nou tak vzni­ká po­vin­nosť sú­dov pri roz­ho­do­va­ní o  väz­be pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) ale­bo c) pres­kú­ma­vať mož­nos­ti nah­ra­diť väz­bu.Zme­na za­kot­vu­je zá­sa­du väz­by ako pros­tried­ku ul­ti­ma ra­tio. Sú­dy tak bu­dú mať po­vin­nosť naj­prv zvá­žiť vy­uži­tie in­šti­tú­tov nah­rá­dza­jú­cich väz­bu v zmys­le prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní § 80 a § 81,  pri­čom  sa­mot­ná väz­ba by pri­chá­dza­la do úva­hy iba v prí­pa­doch, ke­dy ju nie je mož­né nah­ra­diť.

 

Da­né us­ta­no­ve­nie rea­gu­je aj na sú­čas­nú­ju­di­ka­tú­ru Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky­pod­ľa kto­rej, sú sú­dy pri roz­ho­do­va­ní o väz­be po­vin­né zvá­žiť aj mož­nos­ti nah­ra­de­nia väz­by mier­nej­ší­mi pros­tried­ka­mi pos­kyt­nu­tý­mi Tres­tným po­riad­kom, pri­čom v rám­ci od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tia je po­vin­nos­ťou sú­du vy­spo­ria­dať sa s roz­hod­nu­tím o tých pros­tried­koch, kto­rých pou­ži­tie v ko­na­ní bo­lo sťa­žo­va­teľ­mi navr­hnu­té ale­bo kto­rých ap­li­ká­cia pri­chá­dza do úva­hy (uz­ne­se­nie Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 15.3.2016 sp.zn. III. US 144/2016 a ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 5.6.2013, sp. zn. II. ÚS 67/2013).

 

K bo­du 2

 

V dru­hej ve­te navr­ho­va­né­ho zne­nia od­se­ku 2 sa us­ta­no­vu­jú do­da­toč­né ná­le­ži­tos­ti od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tia o väz­be, kto­rý­mi sú sku­toč­nos­ti preu­ka­zu­jú­ce dô­vod­nosťtres­tné­ho stí­ha­nia a kon­krét­ne sku­toč­nos­ti pred­sta­vu­jú­ce dô­vod väz­by. Nás­led­ne vo ve­te za bod­ko­čiar­kou sa us­ta­no­vu­je po­vin­nosť sú­dov sa v od­ôvod­ne­ní roz­hod­nu­tia vy­spo­ria­dať aj s tým, pre­čo ne­nah­ra­di­li väz­bu pod­ľa § 80 a 81 (k to­mu poz­ri od­ôvod­ne­nie k bo­du 1).

 

Da­ná zme­na vy­chá­dza aj z po­rov­na­nia s ra­kús­kou a čes­kou práv­nou úp­ra­vou. Pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 174 ods. 3 písm. 4) ra­kús­ke­ho Tres­tné­ho po­riad­ku (Straf­pro­zeßor­dnung) pla­tí, že „roz­hod­nu­tie o väz­be mu­sí ob­sa­ho­vať ok­rem iné­ho kon­krét­ne okol­nos­ti, z kto­rých vy­plý­va dô­vod­né po­doz­re­nie zo spá­chania či­nu a z kto­rých vplý­va aj vä­zob­ný dô­vod ako aj dô­vo­dy pre kto­ré ne­mož­no do­siah­nuť spl­ne­nie úče­lu väz­by vhod­nej­ší­mi pros­tried­ka­mi“. (die bes­tim­mten Tat­sa­chen, aus de­nen sich der drin­gen­de Tat­ver­dacht und der Haftgrund er­ge­ben, und aus wel­chen Gründen der Haftzweck durch Anwen­dung ge­lin­de­rer Mit­tel nicht erreicht wer­den kann).  Ob­dob­ne aj čes­ký Tres­tní řád, kto­rý v § 73c sta­no­vu­je:   V od­ůvodnění roz­hod­nu­tí o vze­tí ob­viněné­ho do vaz­by ne­bo ji­né­ho roz­hod­nu­tí o vazbě, je­hož důsled­kem je po­ne­chá­ní ob­viněné­ho ve vazbě, mu­sí být kromě obec­ných ná­le­ži­tos­tí (§ 134) uve­de­ny ta­ké

a) sku­teč­nos­ti, kte­ré od­ůvod­ňu­jí po­dezření ze spá­chá­ní tres­tné­ho či­nu, pro kte­rý je ob­vině­ný stí­hán,

b) kon­krét­ní sku­teč­nos­ti, ze kte­rých jsou do­vo­zo­vá­ny důvo­dy vaz­by, popřípadě okol­nos­ti uve­de­né v § 68 od­st. 3 a 4 a v § 72a od­st. 3,

c) důvo­dy, pro kte­ré ne­by­lo mož­né do­sáh­nout úče­lu vaz­by ji­ným opatřením.“.

 

Ob­dob­né po­žia­dav­ky kla­die na roz­hod­nu­tia o väz­be už v sú­čas­nos­ti aj ju­di­ka­tú­ra Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pod­ľa kto­rej roz­hod­nu­tie o väz­be mu­sí byť od­ôvod­ne­né,a to aj skut­ko­vý­mi okol­nos­ťa­mi, a pod­ľa kto­rej ob­vi­ne­ný­mô­že byť vza­tý do väz­by iba pre kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré od­ôvod­ňu­jú oba­vu vy­jad­re­nú v § 71 ods. 1 písm. a) až c) ale­bo okol­nos­ti uve­de­né v od­se­ku 2 toh­to us­ta­no­ve­nia (uz­ne­se­nie Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 26.4. 2016, sp. zn. II. ÚS 348/2016).

 

V no­vej tre­tej ve­te sa kla­die ná­rok na ob­sah od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tia o väz­be pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) a to tak, že od­ôvod­ne­nie mu­sí ob­sa­ho­vať na­vy­še aj uve­de­nie kon­krét­nych sku­toč­nos­tí, kto­ré za­kla­da­jú dô­vod­nú oba­vu, že ob­vi­ne­ný bu­de pô­so­biť na sved­kov, znal­cov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie ale­bo, z kto­rých je zrej­mé, že tak už ob­vi­ne­ný ko­nal. Po­dob­ne ako v tre­tej ve­te aj v pia­tej ve­te sa kla­die rov­na­ký ná­rok na ob­sah sa­mot­né­ho návr­hu pro­ku­rá­to­ra na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b).

 

            Zá­ro­veň sa up­ra­vu­je ako ob­li­ga­tór­na ná­le­ži­tosť vo vý­ro­ku roz­hod­nu­tia pri ko­lúz­nej väz­be  uviesť kon­krét­ne us­ta­no­ve­nie § 76 ods. 8 ale­bo § 76 ods. 9, pod­ľa kto­ré­ho sa po­su­dzu­je le­ho­ta ko­lúz­nej väz­by.

 

K bo­du 3

 

Ide o le­gis­la­tív­no-tech­nic­kú úp­ra­vu sú­vi­sia­cu so za­ve­de­ním päť­me­sač­nej le­ho­ty pre ko­lúz­nu väz­bu v bo­de 4.

 

K bo­du 4

 

V no­vom od­se­ku 8 v § 76 sa oso­bit­ne up­ra­vu­je maximál­na dĺžka tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by.Tá­to väz­ba bu­de môcť tr­vať naj­viac päť me­sia­cov. Zme­na je in­špi­ro­va­ná čes­kou práv­nou úp­ra­vou, kto­rá ta­kis­to us­ta­no­vu­je špe­ciál­nu­cel­ko­vú le­ho­tu pre ko­lúz­nu väz­bu.

 

V tom­to no­ve­li­zač­nom bo­de sa ref­lek­tu­je po­va­ha a vplyv ko­lúz­nej väz­by, kto­rá pred­sta­vu­je z hľa­dis­kain­ten­zi­ty zá­sa­hu naj­zá­važ­nej­ší zá­sah do prá­va na osob­nú slo­bo­duz po­me­dzi všet­kých za­is­ťo­va­cích in­šti­tú­tov. Ďal­ším dô­vo­dom je aj mo­ti­vá­cia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov k to­mu, aby pred­nos­tne a urý­chle­ne vy­ko­ná­va­li dô­ka­zy, u kto­rých hro­zí ko­lúz­ne sprá­va­nie ob­vi­ne­né­ho aby sa tým skrá­ti­la do­ba zá­sa­hu do práv ob­vi­ne­né­ho, kto­rý je v da­nom štá­diu tres­tné­ho ko­na­nia oso­bou, vo­či kto­rej je nut­né pos­tu­po­vať aj s oh­ľa­dom na zá­sa­du pre­zum­pcie ne­vi­ny.

 

V pos­led­nej ve­te sa po vzo­re čes­kej práv­nej úp­ra­vy po­ne­chá­va mož­nosť sú­du a v príp­rav­nom ko­na­ní sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie na návrh pro­ku­rá­to­ra za ur­či­tých okol­nos­tí roz­hod­núť o po­ne­cha­ní ob­vi­ne­né­ho vo väz­be nad päť­me­sač­nú le­ho­tu. Je to­mu tak v prí­pa­de, že bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom iných osôb pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné ko­na­nie, t.j. že sa ob­vi­ne­ný ko­lúz­ne sprá­val, a to bez oh­ľa­du na to, ke­dy ku ko­lúz­ne­mu sprá­va­niu ob­vi­ne­né­ho doš­lo.

 

V navr­ho­va­nom od­se­ku 9 sa us­ta­no­vu­je, že v prí­pa­de, že ak je ob­vi­ne­ný vo väz­bez dô­vo­du, že osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom iných osôb pô­so­bil na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo znal­cov ale­bo inak ma­ril ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie a v prí­pa­de, že sa ve­die tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin spá­cha­ný or­ga­ni­zo­va­nou, zlo­či­nec­kou, ale­bo te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou,le­ho­ta ko­lúz­nej väz­by sa ne­ria­di špe­ciál­nou úp­ra­vou uve­de­nou v navr­ho­va­nom od­se­ku 8, ale bu­de sa ria­diť pod­ľa všeo­bec­ných us­ta­no­ve­ní o väz­be.

 

Vý­nim­ka pre ve­ci, v kto­rých sa ve­die tres­tné stí­ha­nie pre tres­tné či­ny spá­cha­né or­ga­ni­zo­va­nou, zlo­či­nec­kou, ale­bo te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou, ako aj pre ve­ci, kde hro­zí trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie, sa za­vá­dza z dô­vo­du ob­ťaž­nos­ti ve­ci. Tres­tné ve­ci v prí­pa­doch or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­ty sa vy­zna­ču­jú svo­jou zlo­ži­tos­ťou a veľ­kým množ­stvom dô­ka­zov, kto­ré je pot­re­ba vy­ko­nať a to za sú­čas­né­ho vy­ššie­ho ri­zi­ka ko­lúz­ne­ho ov­plyv­ňo­va­nia sved­kov a ma­re­nia vy­šet­ro­va­nia zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho a ďal­ších čle­nov da­né­ho zos­ku­pe­nia. Ob­dob­ný zá­ver mož­no potvr­diť aj v prí­pa­de ko­na­nia o tres­tných či­noch, za kto­ré hro­zí do­ži­vot­ný trest.

 

K bo­du 5

 

Ide o le­gis­la­tív­no-tech­nic­kú úp­ra­vu nad­vä­zu­jú­cu na bod 4.

 

K bo­du 6

 

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie rie­ši ko­lí­ziu do­te­raj­šej a no­vej práv­nej úp­ra­vy tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by.

 

Pod­ľa pra­vid­la uve­de­né­ho v pr­vej ve­te dôj­de k vy­da­niu prí­ka­zu na pre­pus­te­nie ob­vi­ne­né­ho z ko­lúz­nej väz­by, ak ko­lúz­na väz­ba pred účin­nos­ťou no­vej práv­nej úp­ra­vy tr­va­la dlh­šie ako päť me­sia­cov, ale len v prí­pa­de, ak ide o ob­vi­ne­né­ho, u kto­ré­ho ne­doš­lo pred účin­nos­ťou práv­nej úp­ra­vy ku ko­lúz­ne­mu ko­na­niuale­bo ak sa ne­ve­die tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin spá­cha­ný or­ga­ni­zo­va­nou, zlo­či­nec­kou, ale­bo te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou, pre trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia zlo­či­nec­kej sku­pi­ny, trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia te­ro­ris­tic­kej sku­pi­ny, ale­bo pre trest­ný čin, za kto­rý je mož­né ulo­žiť trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie. Ak bu­dú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa pr­vej ve­ty, v praxi to bu­de zna­me­nať buď pre­pus­te­nie ob­vi­ne­né­ho na slo­bo­du, ak nie je vo väz­be aj z iné­ho dô­vo­du, ale­bo zme­nu pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by, ak ide o ob­vi­ne­né­ho, u kto­ré­ho je da­ný aj iný dô­vod väz­by.  

 

V prí­pa­doch, kto­ré nes­pa­da­jú do rám­ca pr­vej ve­ty, t.j. v prí­pa­doch, ke­dy pred účin­nos­ťou práv­nej úp­ra­vy netr­va­la ko­lúz­na väz­ba dlh­šie ako päť me­sia­cov, bu­de pot­reb­né, aby súd ale­bo sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie roz­ho­dol, či le­ho­ta väz­by sa u ob­vi­ne­né­ho bu­de po­su­dzo­vať pod­ľa § 76 ods. 8 ale­bo pod­ľa § 76 ods. 9, a te­da, či sa up­lat­ní skrá­te­ná le­ho­ta ko­lúz­nej väz­bya­le­bo riad­na le­ho­ta väz­by.  To roz­hod­nu­tie mu­sí súd uro­biť do 15 dní od účin­nos­ti zá­ko­na.

 

K čl. II

 

Vzhľa­dom na pred­pok­la­da­nú dĺžku le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su sa navr­hu­je, aby zá­kon na­do­bu­dol účin­nosť 1. augus­ta 2021.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia