Ústavný súd SR o povinnosti mlčanlivosti policajta v trestnom konaní a náhodne nájdených veciach pri domovej prehliadke

Publikované: 15. 09. 2020, čítané: 1862 krát
 

 

Ústav­ný súd SR o po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní a ná­hod­ne náj­de­ných ve­ciach pri do­mo­vej pre­hliad­ke

Ústav­ný súd SR vo svo­jom uz­ne­se­ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za­ujal sta­no­vis­ko k via­ce­rým prob­lé­mom, kto­ré bo­li čas­to v ap­li­kač­nej praxi spor­né.

Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní

Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal ne­mož­nosť vý­slu­chu po­li­caj­tov v tres­tnom ko­na­ní v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov, na­koľ­ko ne­bo­li os­lo­bo­de­ní od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny kom­pe­ten­tné­ho sub­jek­tu. Ústav­ný súd SR pou­ká­zal na zmy­sel us­ta­no­ve­nia § 80 ods. 1 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re (č. 171/1993 Zz.), z kto­ré­ho vy­plý­va, že je­ho úče­lom je za­brá­niť to­mu, aby dô­ver­né in­for­má­cie, kto­ré po­li­caj­ti zis­ti­li pri vý­ko­ne svo­jej čin­nos­ti, ne­bo­li prez­ra­de­né ne­po­vo­la­nej (t.z. inej oso­be) bez ná­le­ži­té­ho dô­vo­du, te­da aby ne­bo­li pos­kyt­nu­té oso­bám, kto­ré by ich moh­li neop­ráv­ne­ne (proti­práv­ne) vy­užiť, či zneu­žiť. To sa však ne­tý­ka tzv. ve­rej­ných ko­na­ní, vrá­ta­ne tres­tné­ho ko­na­nia, kde us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku o po­vin­nos­ti sved­čiť a pos­kyt­núť prav­di­vé in­for­má­cie ma­jú pred­nosť pred us­ta­no­ve­nia­mi zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti za­kot­ve­ná v zá­ko­ne o Po­li­caj­nom zbo­re te­da neb­rá­ni vý­slu­chu po­li­caj­ta v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka (po­li­cajt te­da v tres­tnom ko­na­ní ne­mu­sí byť zba­ve­ný ml­čan­li­vos­ti).

Pre úpl­nosť mož­no do­dať, že prob­le­ma­ti­ke po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta a je­ho vý­slu­chu v tres­tnom ko­na­ní a to aj s pou­ka­zom na čes­kú ju­di­ka­tú­ru sme sa v mi­nu­los­ti ve­no­va­li tu:

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a269-je-urad­ny-za­znam-spi­sa­ny-pris­lus­nik­mi-pz-do­kaz­nym-pros­tried­kom-v-tres­tnom-ko­na­ni

K mož­nos­ti vy­po­ču­tia po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní ako sved­ka

Ústav­ný súd SR sa vo svo­jom uz­ne­se­ní pl­ne sto­tož­nil s uz­ne­se­ním Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. 3T­do/37/2019, kto­rý v da­nej ve­ci roz­ho­do­val v do­vo­la­com ko­na­ní, a kto­rý dos­pel k zá­ve­ru, že je nep­rí­pus­tné vy­po­čuť po­li­caj­ta k to­mu, čo vy­po­ve­da­la oso­ba v pos­ta­ve­ní sved­ka, na­koľ­ko by tak doš­lo k nep­rí­pus­tné­mu ob­chá­dzaniu zmys­lu sve­dec­kej vý­po­ve­de, ke­dy by po­li­cajt svo­jou vý­po­ve­ďou v pod­sta­te sup­lo­val vý­po­veď sved­ka (tak­tiež je nep­rí­pus­tné vy­po­čú­vať po­li­caj­ta k ob­sa­hu zá­zna­mu o vy­svet­le­ní), av­šak je mož­né po­li­caj­ta vy­po­čú­vať k okol­nos­tiam a prie­be­hu sa­mot­né­ho vý­slu­chu a te­da ana­lo­gic­ky aj k okol­nos­tiam prie­be­hu vy­ko­na­né­ho úko­nu, nap­rík­lad k vý­ko­nu do­mo­vej pre­hliad­ky (nap­rík­lad, či sa vy­ví­jal na ob­vi­ne­né­ho nát­lak, či bol ob­vi­ne­ný riad­ne pou­če­ný, ako pre­bie­ha­la do­mo­vá pre­hliad­ka a po­dob­ne).

K ná­hod­ne náj­de­ným ve­ciam pri do­mo­vej pre­hliad­ke

Ústav­ný súd SR sa aj v tom­to bo­de sto­tož­nil so zá­ver­mi vy­ššie uve­de­né­ho uz­ne­se­nia naj­vyš­šie­ho sú­du, kto­rý v dvo­la­com ko­na­ní uvie­dol, že vo ve­ci bo­lo ve­de­né tres­tné stí­ha­nie pre obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin pod­vo­du pod­ľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tr. zák., pri­čom na ob­jas­ne­nie toh­to tres­tné­ho či­nu bol vo ve­ci vy­da­ný prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku. Pri vý­ko­ne do­mo­vej pre­hliad­ky bo­li náj­de­né v preh­la­dá­va­nom pries­to­re zbra­ne a ná­bo­je.

V tom­to sme­re naj­vyš­ší súd pod­ľa ús­tav­né­ho sú­du správ­ne uzat­vo­ril, že zbraň a ná­bo­je náj­de­né pri pre­hliad­ke bo­li ob­ja­ve­né ná­hod­ne, pre­to aj keď cie­ľom do­mo­vej pre­hliad­ky bo­lo hľa­da­nie iných ve­cí, ne­mož­no vy­slo­viť, že náj­de­nie ne­le­gál­ne dr­ža­nej zbra­ne a ná­bo­jov by bo­lo v roz­po­re so sa­mot­nou pod­sta­tou do­mo­vej rpe­hliad­ky. Ná­hod­nosť – neo­ča­ká­va­né náj­de­nie inej ako hľa­da­nej ve­ci dô­le­ži­tej pre tres­tné ko­na­nie (bez aké­ho­koľ­vek náz­na­ku ma­ni­pu­lač­né­ho pos­tu­pu po­lí­cie) je zá­klad­ným pred­pok­la­dom pre vy­slo­ve­nie zá­ve­ru, že tak­to zís­ka­ný dô­kaz je zís­ka­ný v sú­la­de so zá­ko­nom, te­da je zá­kon­ný. V da­nej ve­ci to pla­ti­lo po­kiaľ iš­lo o náj­de­nú zbraň a ná­bo­je.

Ústav­ný súd k tej­to ar­gu­men­tá­cii uvie­dol, že od­ha­le­né pred­me­ty, kto­rých pre­cho­vá­va­nie je svo­jou sa­mot­nou po­va­hou ne­do­vo­le­né, mož­no pri do­mo­vej pre­hliad­ke za­is­tiť bez nut­nos­ti žia­dať o vy­da­nie no­vé­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku.

Z pred­met­né­ho zá­ve­ru ús­tav­né­ho sú­du a pred ním aj naj­vyš­šie­ho sú­du mož­no vy­vo­diť, že ak sa vy­ko­ná­va do­mo­vá, či iná pre­hliad­ka v tres­tnom ko­na­ní a pri jej reali­zá­cii bu­dú náj­de­né ve­ci, kto­rých pre­cho­vá­va­nie je ne­do­vo­le­né a na kto­ré sa vy­da­ný prí­kaz nev­zťa­ho­val (nap­rík­lad pri preh­ľa­dá­va­ní do­mu na pod­kla­de prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku vy­da­né­ho v da­ňo­vej tres­tnej ve­ci sa na­mies­to hľa­da­né­ho úč­tov­níc­tva da­ňo­vé­ho sub­jek­tu ná­hod­ne náj­du dro­gy ale­bo zbra­ne) nie je pot­reb­né pre­ru­šo­vať vý­kon do­mo­vej pre­hliad­ky a zís­kať no­vý prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku, ale prá­ve nao­pak, do­mo­vú pre­hliad­ku je nut­né do­kon­čiť a náj­de­né ve­ci (dro­gy, či zbra­ne) je pot­reb­né riad­ne spí­sať do zá­pis­ni­ce o do­mo­vej pre­hliad­ke a od­ňať.

Uve­de­nej prob­le­ma­ti­ke sme na už v mi­nu­los­ti ve­no­va­li tu:

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a326-za­is­te­nie-ve­ci-pri-do­mo­vej-pre­hliad­ke-a-na­hod­ne-naj­de­ne-ve­ci

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a239-do­mo­va-pre­hliad­ka-a-moz­nos­ti-za­is­te­nia-ve­ci-kto­re-ne­bo­li-vy­me­dze­ne-v-pri­ka­ze-na-do­mo­vu-pre­hliad­ku

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia