Trestné právo

Inšpekčná služba nie je súčasťou Policajného zboru
významné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá nielen inšpekčnou službou a zákonnosťou dokazovania, ale aj inými aplikačnými problémami, napríklad vylúčením veci zo spoločného konania, dôveryhodnosťou výpovedí osoby, ktorej procesné postavenie sa v konaní mení a podobne.
 
K možnosti ukladať alternatívne tresty za trestný čin spáchaný v podmienke
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá výkladom ustanovenia § 49 ods. 2 Tr. zák. z pohľadu, či je možné ukladať alternatívne tresty za trestné činy spáchané v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.
 
Zákaz výkonu hlasovacích práv obvineného ako akcionára
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá zaujímavou problematikou dočasného zákazu výkonu hlasovacieho práva akcionára, ktorý mu bol uložený v trestnom konaní.
 
Určovanie dane podľa pomôcok a trestný čin skrátenia dane
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá určovaním dane podľa pomôcok ako aj podávaním nevyplnených daňových priznaní v spojitosti s trestným činom skrátenia dane.
 
Rozhodovanie sudcu odsúdeného za spáchanie úmyselného trestného činu
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá trestnou vecou, v ktorej rozhodoval sudca právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia