Trestné právo

Porušenie miery opatrnosti banky pri poskytovaní úverov a trestný čin podvodu
rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry Banská Bystrica sa zaoberá možnosťami vplyvu porušenia povinnej miery opatrnosti poškodeného subjektu na naplnenie znakov objektívnej stránky trestného činu podvodu.
 
Vrátenie obžaloby v daňovej veci pre závažné pochybenia
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa v daňovej trestnej veci zaoberá výkladom pojmu "závažné procesné pochybenie" ak je súd názoru, že obžaloba nie je dostatočne podporená vykonanými dôkazmi.
 
Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia a plynutie premlčacej doby
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá problematikou premlčania trestného stíhania a to aj vo vzťahu k tomu, či uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré bolo následne prokurátorom zrušené spôsobuje prerušenie plynutia premlčacej doby.
 
Účinná ľútosť a trestný čin skrátenia dane
rozhodnutie Krajskej prokuratúry Banská Bystrica sa zaoberá zánikom trestnosti pri trestnom čine skrátenia dane a poistného z dôvodu účinnej ľútosti.
 
Uznesenie o zastavení trestného stíhania vo veci Trajter
uznesenie Špecializovaného trestného súdu o zastavení trestného stíhania vo veci Trajter vydané z dôvodu premlčania trestného stíhania.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia