Monitoring literatúry

Viktor E. Frankl, duchovná potrava pre nespravodlivo väznených
monitoring literatúry
 
Vladimír Pelc: Krajní nouze v trestním právu
monitoring literatúry
 
Možnosti súdnolekárskeho hodnotenia úrazov a jeho využitia pri interdisciplinárnom vyšetrovaní dopravných nehôd
monitoring literatúry
 
Martin Richter: Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy
monitoring literatúry
 
Justičné omyly v USA ako varovanie pre Slovenskú republiku
príspevok v stručnosti poukazuje na článok o justičných omyloch v USA
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia