Zákony

Zmeny v Trestnom poriadku účinné od 15.08.2021
príspevok prináša text zmien Trestného poriadku ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov dňa 04.08.2021 a to pod č. 308/2021 Z.z. spolu s dôvodovou správou
 
Zmena Trestného zákona účinná od 01.07.2021
novela Trestného zákona zaviedla s účinnosťou od 01.07.2021 nový trestný čin
 
Niekoľko kritických poznámok k návrhu ministerstva spravodlivosti o zmenách v trvaní kolúznej väzby
príspevok prináša znenie návrh zmien Trestného poriadku ohľadne kolúznej väzby spolu s dôvodovou správou, ako aj niekoľko kritickým poznámok k tomuto návrhu
 
Nový trestný čin nebezpečného obťažovania
poslanecký návrh zákona na zavedenie nového trestného činu spolu s dôvodovou správou
 
Návrh zákona, ktorým sa mení trvanie kolúznej väzby
možný návrh zákona, ktorým sa mení trvanie kolúznej väzby v Trestnom poriadku s dôvodovou správou
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia