Kriminalistické avízo - časť V. Daňové trestné činy

Publikované: 13. 11. 2019, čítané: 1530 krát
 

 

npor. JUDr. Mi­ros­lav Sr­ho­lec – vy­šet­ro­va­teľ PZ

                   Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo - časť V. Da­ňo­vé tres­tné či­ny

Autor v pos­led­nom člán­ku mi­ni sé­rie tý­ka­jú­cej sa kri­mi­na­lis­tic­ké­ho prib­lí­že­nia efek­ti­vi­ty tres­tné­ho ko­na­nia pri­ne­sie krat­ší po­pu­la­ri­zač­ný člá­nok tý­ka­jú­ci sa hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti, v kto­rej je ob­siah­nu­tá aj da­ňo­vá tres­tná čin­nosť, kto­rej sa autor po­ve­nu­je bliž­šie.

Pred sa­mot­ným prib­lí­že­ním autor uve­die, že vy­chá­dza­júc zo šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov po­lí­cie[1] vy­plý­va, že v ob­do­bí ro­kov 2006 – 2018 bo­lo na út­va­roch PZ ozná­me­né proti­práv­ne ko­na­nie hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti v cel­ko­vom roz­sa­hu 2,864 mld. €. Sa­mot­ný su­cho­pád­ny údaj pred­sta­vu­je su­mu, kto­rá sa rov­ná 3,19% HDP(za rok 2018[2]) a te­da je to viac ako roč­ný roz­po­čet ce­lé­ho Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR (2,400 mld. €[3]). Z uve­de­né­ho úda­ja si mô­že­me uro­biť as­poň hru­bú pred­sta­vu o roz­sa­hu zod­po­ved­nos­ti, kto­rú­ma­jú prís­luš­né štát­ne or­gá­ny ako po­lí­cia, pro­ku­ra­tú­ra, sú­dy ako aj da­ňo­vá sprá­va a iné. V nas­le­du­jú­cich riad­koch si tie­to su­my roz­de­lí­me na drob­né a po­zrie­me sa, ako s tou­to zve­re­nou zod­po­ved­nos­ťou nak­la­da­jú prís­luš­né or­gá­ny.

Pre pot­re­by člán­ku bu­de­me vy­chá­dzať z Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­rý za hos­po­dár­sku tres­tnú čin­nosť[4]po­va­žu­je tres­tné či­ny uve­de­né v § 250 – 283 TZ. V ob­do­bí 2006-2018 po­lí­cia pre­je­dá­va­la 73.745 prí­pa­dov hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti, čo pred­sta­vu­je 6,3% cel­ko­vé­ho ná­pa­du tres­tných či­nov. Z uve­de­né­ho kor­pu­su pro­ku­ra­tú­ra[5] pos­tu­po­va­la v 17.778 prí­pa­doch a sú­dy vy­ba­vo­va­li 9.367 tres­tných ve­cí (údaj sa ne­tý­ka poč­tu sú­dom od­sú­de­ných), te­da sú­dy sa za­obe­ra­li len 12,7% prí­pa­dov evi­do­va­ných po­lí­ciou. V sé­rií člán­kov sme uvá­dza­li údaj tzv. ško­do­vosť, kto­rá sa pri hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti po­hy­bu­je na úrov­ni38.842,-€/TČ/rok, čo je z hľa­dis­ka zis­ko­vos­ti op­ro­ti iným tres­tným či­nom nad­prie­mer (prie­mer­ná ško­do­vať v SR je 7.031,69,-€/TČ/rok). Pri bliž­šom poh­ľa­de na hos­po­dár­sku tres­tnú čin­nosť, však mož­no pou­ká­zať na jej rôz­no­ro­dosť.Ob­sa­hu­je to­tiž tres­tné či­ny pro­ti prie­my­sel­ným a autor­ským prá­vam (2%), tres­tné či­ny oh­ro­zu­jú­ce tr­ho­vú eko­no­mi­ku(1%), tres­tné či­ny pro­ti hos­po­dár­skej dis­cip­lí­ne (3%) a  tres­tné či­ny pro­ti me­ne a da­ňo­vé tres­tné či­ny (s po­die­lom 94% z poč­tu hos­po­dár­skych tres­tných či­nov). Ak by sme si všim­li len sku­pi­nu:„tres­tné či­ny pro­ti me­ne a da­ňo­vé tres­tné či­ny“,tak v tej ma­jú tres­tné či­ny da­ňo­vé­po­diel 69% a tres­tné či­ny pro­ti me­ne po­diel 31%. Su­ma su­má­rum, ak sa ba­ví­me o hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti z hľa­dis­ka ozná­me­né­ho­ná­pa­du tres­tných či­nov, tak sa zo 61% ba­ví­me čis­to o da­ňo­vej tres­tnej čin­nos­ti. Z hľa­dis­ka ozná­me­nej ško­dy je to zhru­ba ob­dob­ne.

Z kor­pu­su hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti si bliž­šie ro­zo­be­rie­me da­ňo­vé tres­tné ve­ci, kto­rých po­lí­cia pre­je­dá­va­la 46.198 prí­pa­dov s cel­ko­vou ško­dou 1,382 mld. €, te­da ško­do­vos­ťda­ňo­vých tres­tných ve­cí je na úrov­ni 29.910,-€/TČ/rok. Z cel­ko­vé­ho poč­tu 46.198 tres­tných ve­cí nás­led­ne po­lí­cia pre­jed­ná­va­la 11.202 ve­cí a pred súd sa dos­ta­lo len 5.313 tres­tných ve­cí, čo pred­sta­vu­je 11,5% ná­pa­du tres­tných ve­cí na út­va­roch PZ.Z po­li­caj­nej šta­tis­ti­ky mož­no uviesť, že kým prie­mer­ná ob­jas­ne­nosť, bo­la všeo­bec­ne na úrov­ni 51,27%, po­lí­cií sa po­da­ri­lo ob­jas­niť prie­mer­ne až 43,1 % prí­pa­dov z da­ňo­vej tres­tnej čin­nos­ti. V kon­co­vom ro­ku 2018 bol ten­to po­mer 60,6%(všeo­bec­ná) a 58,42% (da­ňo­vá), čo si jed­noz­nač­ne za­slu­hu­je veľ­ké uz­na­nie, len že ...ako sme si už zo sé­rie člán­kov zvyk­li, zďa­le­ka nie všet­ky úda­je za­slu­hu­jú uz­na­nie.

            § 278 ne­zap­la­te­nie da­ne a pois­tné­ho

V da­nej tres­tnej čin­nos­ti­po­lí­cia v sle­do­va­nom ob­do­bí evi­do­va­la cel­ko­vo 17.008 tres­tných ve­cí, z kto­rých pod­ľa vlas­tných úda­jov do­sa­ho­va­la prie­mer­nú ob­jas­ne­nosť na úrov­ni 47,4%/roč­ne. Za zmien­ku sto­jí, že v po­čia­toč­nom ro­ku bo­la ob­jas­ne­nosť 42,65% pri­čom v kon­co­vom ro­ku až 63,56%. Cel­ko­vá ško­da je na úrov­ni 193,7 mil. €. Ško­do­vosť je te­da na úrov­ni 11.391,-€/TČ/rok. Z poč­tu 17.008 tres­tných ve­cí reali­zo­va­ných po­lí­ciou, pro­ku­ra­tú­ra rie­ši­la 4.298 tres­tných ve­cí a sú­dy len 2.510 tres­tných ve­cí.

Po­lí­cia v tom­to ob­do­bí stí­ha­la 7.825 osôb, z kto­rých pro­ku­ra­tú­ra pos­tu­po­va­la pro­ti 4.244 stí­ha­ným, pri­čom súd od­sú­dil 2.538 osôb. Úspeš­nosť ža­lob­cov je te­da na úrov­ni 59,8%.

§ 277 neod­ve­de­nie da­ne a pois­tné­ho

            Naj­po­čet­nej­ší da­ňo­vý trest­ný čin u nás pred­sta­vu­je po­mer­ne pa­ra­dox­ný trest­ný čin z hľa­dis­ka kri­mi­na­lis­tic­kých úda­jov. V roz­me­dzí ro­kov 2006-2018 bo­lo na út­va­roch PZ evi­do­va­ných spo­lu 23.125 (!)tres­tných či­nov, čo v da­nom ob­do­bí pred­sta­vo­va­lo prib­liž­ne 2% cel­ko­vé­ho ná­pa­du. Cel­ko­vá ško­da však pred­sta­vu­je su­mu 0,514mld. €, čot­vo­rí až 6,72% po­diel na cel­ko­vej ško­de(!).Ško­do­vosť tres­tné­ho či­nu pred­sta­vu­je 22.255,-€/TČ/rok. Z oh­rom­né­ho čís­la 23.125 tres­tných či­nov, kto­ré rie­ši­la po­lí­cia bo­lo pro­ku­ra­tú­rou rie­še­ných len 3.984 prí­pa­dov, čo pred­sta­vu­je len 17 % z prí­pa­dov evi­do­va­ných po­lí­ciou.

Av­šak ani to­to čís­lo nie je z hľa­dis­ka spra­co­va­nie ná­pa­du ko­neč­né. Pred súd sa dos­ta­lo 1.551 tres­tných ve­cí(!), te­da len 6,7% ve­cí rie­še­ných na út­va­roch PZ. Po­čet tres­tných ve­cí sa­moz­rej­me nie je sme­ro­daj­ný. Skús­me pre­to poh­ľad na poč­ty stí­ha­ných osôb. Kým po­lí­cia pre da­ný trest­ný čin v da­nom ob­do­bí stí­ha­la až 19.651(!) osôb, pro­ku­ra­tú­ra stí­ha­la len 3.960  (len 20%), nás­led­ne sa pred súd pos­ta­vi­lo 1.671 osôb (8,5% stí­ha­ných) z kto­rých sú­dy od­sú­di­li 1.435 osôb (7,3% stí­ha­ných). Či je už uve­de­nás­ku­toč­nosť vý­sled­kom ná­ru­ži­vej ap­li­ká­cie od­klo­nov tres­tné­ho ko­na­nia ale­bo aj iných fak­to­rov za zmien­ku tiež sto­jí, že „ús­peš­nosť“ ža­lob­cov, sa po­hy­bu­je na ob­di­vu­hod­nej úrov­ni tak­mer 86%. Lep­šie po­cho­pe­nie si však vy­ža­du­je aj iný údaj, a to ob­jas­ne­nosť zo stra­ny PZ, kto­rú­dek­la­ru­je na nad­prie­mer­nej úrov­ni 63,78%/rok. Za­ují­ma­vos­ťou je, že kým v po­čia­toč­nom ro­ku 2006 bo­la ob­jas­ne­nosť na úrov­ni len 30,91% v ro­ku 2018 to bo­lo až na neu­ve­ri­teľ­nej úrov­ni 84,11% (!).

Z uve­de­ných pa­ra­doxných uka­zo­va­te­ľov by sme moh­li usu­dzo­vať, že z vý­raz­ne pre­važ­nej mie­ry už nie je cie­ľom tres­tné­ho ko­na­nia to čo je uvá­dza­né v § 1 Tres­tné­ho po­riad­ku a te­da: aby bo­li tres­tné či­ny ná­le­ži­té zis­te­nie a ich pá­cha­te­lia pod­ľa zá­ko­na spra­vod­li­vo pot­res­ta­ní.

Aby by sme si to zhr­nu­li; 2% ná­pa­du tres­tných či­nov vy­pro­du­ku­je až 6,72 % ško­dy. Z nich po­lí­cia ob­jas­ní 63,78%, pri­čom súd od­sú­di len 7,3% zo stí­ha­ných pá­cha­te­ľov.

§ 277a da­ňo­vý pod­vod – dr­tič­ka DPH-čka­rov

Pred sa­mot­ným hod­no­te­ním je pot­reb­né pri­po­me­núť, že us­ta­no­ve­nie § 277a da­ňo­vý pod­vod bol do Tres­tné­ho zá­ko­na za­ra­de­ný no­ve­lou č. 246/2012 s účin­nos­ťou od 01.10.2012. Neuš­ko­dí za­ci­to­va­nie z dô­vo­do­vej sprá­vy: „S oh­ľa­dom na po­žia­dav­ky ap­li­kač­nej praxe sa za­vá­dza no­vá skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu „da­ňo­vé­ho pod­vo­du". Ide o úp­ra­vu vy­ňa­tú z pô­vod­né­ho zne­nia § 277, kto­rej sys­te­ma­tic­ké a ob­sa­ho­vé za­ra­de­nie do § 277 je mož­né s oh­ľa­dom na do­te­raj­šiu prax hod­no­tiť ako nev­hod­né. Z hľa­dis­ka konštruk­cie skut­ko­vej pod­sta­ty je tá­to up­ra­ve­ná ana­lo­gic­ky ako os­tat­né tres­tné či­ny da­ňo­vé, a to jak z hľa­dis­ka kva­li­fi­kač­ných mo­men­tov, tak aj z hľa­dis­ka tres­tných sa­dzieb[6]. Mi­mo­cho­dom 01.01.2012 vzni­kol Kri­mi­nál­ny úrad Fi­nan­čnej sprá­vy[7] a 01.12.2012 vznik­la NA­KA za úče­lom zvý­še­nia „efek­ti­vi­ty slu­žob­nej čin­nos­ti na úse­ku bo­ja pro­ti tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá svo­jim cha­rak­te­rom pred­sta­vu­je naj­zá­važ­nej­šie for­my tres­tných de­lik­tov...[8]

UPO­ZOR­NE­NIE: Pre správ­ne po­cho­pe­nie je dô­le­ži­té uviesť, že exis­tu­je dô­vod­ný pred­pok­lad, že pri niž­šie uve­de­ných vý­sled­koch do­chá­dza k vý­znam­né­mu skres­le­niu a to v po­do­be tzv. po­su­nu[9]. Mož­no pred­pok­la­dať, že na do­ka­zo­va­nie mi­mo­riad­ne ná­roč­nej a roz­sia­hlej tres­tnej čin­nos­ti napr. „ka­ru­se­lo­vých“ pod­vo­dov je pot­reb­né aj roz­siah­le, nie­koľ­ko (asi aj de­siat­ky) roč­né vy­šet­ro­va­nie. Až bu­dúc­nosť uká­že či dôj­de k ohú­re­niu ale­bo roz­ča­ro­va­niu ve­rej­nos­ti pri spät­nom hod­no­te­ní efek­ti­vi­ty. Pred­sa len ob­do­bie 2012-2019 ne­mu­sí byť z hľa­dis­ka čin­nos­ti elit­né­ho út­va­ru dos­ta­toč­ne sme­ro­daj­né. Aj na­priek uve­de­né­mu kon­šta­to­va­niu pred­sta­vu­jú pre­zen­to­va­né úda­je štar­to­va­ciu čia­ru od kto­rej je pot­reb­né pri hod­no­te­ní efek­ti­vi­ty vy­chá­dzať. Uve­de­nou tres­tnom čin­nos­ťou sa za­obe­rá 8 pra­co­vísk Kraj­ských ria­di­teľstiev PZ, Kri­mi­nál­ny úrad Fi­nan­čnej sprá­vy, Ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra.

V tom­to ob­do­bí sa po­lí­cia SR za­obe­ra­la do­ko­py len 538 tres­tný­mi ve­ca­mi (len tie o kto­rých sa doz­ve­de­la!) čo je prie­mer­ne 77 prí­pa­dov/roč­ne a pri kto­rých zá­ro­veň evi­do­va­la cel­ko­vú ško­du len(!) vo vý­ške 60,84 mil. €[10]. Zo sa­mot­né­ho ná­pa­du a po­my­sel­ne aj zo ško­dy, po­lí­cia prie­mer­ne ob­jas­ni­la tres­tné či­ny na úrov­ni úbo­hých 21,73%/rok, čo je len na 1/2 úrov­ni op­ro­ti prie­mer­nej ob­jas­ne­nos­ti hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti. Z tej­to mi­zer­nej ob­jas­ne­nos­ti sa nás­led­ne pro­ku­ra­tú­ra za­obe­ra­la cel­ko­vo 296 prí­pad­mi, z kto­rých sa do­kon­ca 67 dos­ta­lo pred súd (cca 10 prí­pa­dov roč­ne).

Z hľa­dis­ka poč­tu stí­ha­ných osôb mož­no uviesť, že­po­lí­cia stí­ha­la 387 pá­cha­te­ľov, nás­led­ne pro­ku­ra­tú­ra stí­ha­la 295 osôb a pred sa­mot­ný súd sa dos­ta­lo 104 osôb z kto­rých súd, pod­ľa úda­jov pro­ku­ra­tú­ry[11]od­sú­dil 92 osôb, čo pred­sta­vu­je prie­mer­ne 13 od­sú­de­ných/roč­ne. Úspeš­nosť ža­lob­cov je „zá­had­ných“ 88,45%. Ak by sme chce­li byť na prís­luš­ní­kov špe­cia­li­zo­va­ných út­va­rov a pro­ku­rá­to­rov prís­ni, tak by sme moh­li kon­šta­to­vať, že sú schop­ní preu­ká­zať vi­nu len v 23,7% pá­cha­te­ľov, o kto­rých sú pres­ved­če­ní, že sku­tok spá­cha­li (vznies­li ob­vi­ne­nie). Prie­mer­ná ško­do­vosť pri da­nom dru­hu tres­tnej čin­nos­ti pred­sta­vu­je113.091,-€/TČ/rok. V ob­do­bí 2013 – 2018 po­lí­cia stí­ha­la cel­ko­vo 334.534 osôb pri­čom,  pre trest­ný čin da­ňo­vý pod­vod z toh­to poč­tu stí­ha­la len 0,12% všet­kých stí­ha­ných.

            Autor pou­ži­je tro­chu li­te­rár­nej fan­tá­zie a roz­rá­ta ško­du na po­čet evi­do­va­ných tres­tných ve­cík­de zis­tí­me, že vďa­ka/na­priek sú­čas­né­mu nas­ta­ve­niu stí­ha­nia toh­to dru­hu tres­tnej čin­nos­ti „elit­ný­mi“ út­var­mi pre­tie­klo po­me­dzi prs­ty OČTK zo 73,47 mil. € až 57,5 mil. €. Sa­moz­rej­me za vy­si­mu­lo­va­né­ho pred­pok­la­du, že v prí­pa­doch v kto­rých súd od­sú­dil pá­cha­te­ľov, tí­to bez akých­koľ­vek prob­lé­mov ih­neď vy­pla­ti­li vznik­nu­tú ško­du. Maj­me na pa­mä­ti, že sa stá­le ba­ví­me len o tres­tných či­noch, o kto­rých sa tie­to út­va­ry doz­ve­de­li[12]. Uve­de­ný prík­lad je sa­moz­rej­me čis­to fik­tív­ny a slú­ži len na ob­ry­so­vé zo­rien­to­va­nie či­ta­te­ľa v nas­ta­ve­niach sú­čas­né­ho sys­té­mu bo­ja s tou­to tres­tnou čin­nos­ťou.

Na zá­ver

            Hos­po­dár­ska tres­tná čin­nosť pred­sta­vu­je z hľa­dis­ka ve­rej­né­ho zá­uj­mu mi­mo­riad­ne zá­važ­nú tres­tnú čin­nosť. Zá­važ­nosť podtr­hu­je, „priaz­ni­vý“ po­mer me­dzi mož­nos­ťou obo­ha­te­nia sa zo stra­ny pá­cha­te­ľa a z dl­ho­do­bé­ho poh­ľa­du, chro­nic­ky sla­bou schop­nos­ťou štá­tu pos­tih­núť to­to ko­na­nie[13] a to nie len kvô­li vy­so­kej la­ten­tnos­ti pá­chania toh­to dru­hu tres­tnej čin­nos­ti.

            Z hľa­dis­ka da­ňo­vej tres­tnej čin­nos­ti, autor kon­šta­tu­je, že tres­tné ko­na­nie už dáv­no ne­vys­tu­pu­je ako ul­ti­ma ra­tio a ply­nu­le skĺzlo do „re­tai­lu“. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sa pri niek­to­rých dru­hoch tres­tnej čin­nos­ti ako nap­rík­lad neod­ve­de­nie da­ne a pois­tné­ho či ne­zap­la­te­nie da­ne a pois­tné­ho „vďa­ka“ for­mál­ne­mu chá­pa­niu skut­ko­vej pod­sta­ty ne­cha­li stiah­nuť do po­do­by „kvá­zi exekuč­nej zlož­ky“, kde cie­ľom tres­tné­ho ko­na­nia nie je za­me­dzenie ďal­šej tres­tnej čin­nos­ti, či náp­ra­ve pá­cha­te­ľa, ale us­po­ko­je­nie poh­ľa­dá­vok štá­tu či pois­ťov­ní. Tre­ba však po­ve­dať, že aj to nie veľ­mi efek­tív­nou zlož­kou. Čias­toč­ný po­diel vi­ny na tom má sa­mot­ný zá­ko­no­dar­ca, kto­rý neochot­ne a ur­či­te nie v tem­pe zlep­šo­val pros­tried­ky da­ňo­vej sprá­vy a rad­šej sa us­po­ko­jil s kri­mi­na­li­zá­ciou da­ňo­vých de­lik­tov, čím sa zby­toč­ne za­hl­co­val jus­tič­ný a po­li­caj­ný apa­rát. Zá­ko­no­dar­ca však nie je je­di­ný ne­kom­pe­tent­ný v re­ťaz­ci. Svoj po­diel na tom ne­sú aj prís­luš­né or­gá­ny a ich zria­ďo­va­te­lia, kto­rí na­mies­to zlep­šo­va­nia pro­ce­sov a vlas­tných ka­pa­cít čas­tok­rát vy­tvá­ra­li „pseu­do“ elit­né út­va­ry/od­de­le­nia[14], kto­rých fun­kčnosť je dl­ho­do­bo pod úrov­ňou všeo­bec­ných út­va­rov[15]. Za zmien­ku sto­jí nap­rík­lad po­rov­na­nie ús­peš­nos­ti pri ob­jas­ňo­va­ní da­ňo­vé­ho pod­vo­du a neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho. Kým (do ro­ku 2012) skut­ko­vá pod­sta­ta § 277 „ob­sa­ho­va­la aj da­ňo­vo pod­vod­né ko­na­nie“ bo­la ob­jas­ne­nosť na po­mer­ne ob­stoj­nej úrov­ni (2006-2011 52 %); po vy­čle­ne­ní da­ňo­vé­ho pod­vo­du stúp­la (2012 – 2018 72%). Vy­ňa­té da­ňo­vo pod­vod­né ko­na­nie prev­za­li špe­cia­li­zo­va­né út­va­ry, a to nie len NA­KA. Pred­pok­lad, že tie­to út­va­ry bu­dú vďa­ka lep­šie­mu tech­nic­ké­mu zá­ze­miu, vy­so­ko od­bor­né­mu per­so­nál­ne­mu substrá­tu či pro­fe­sio­nál­ne­mu ma­naž­men­tu efek­tív­nej­šie stí­hať mi­mo­riad­ne zá­važ­né tres­tné či­ny da­ňo­vé­ho cha­rak­te­ru sa za­tiaľ preu­ká­za­li iba na úrov­ni ob­jas­ne­nos­ti tých­to út­va­rov tj. nee­lit­ných 25%, či skôr na ich dek­la­ro­va­nej schop­nos­ti preu­ká­zať vi­nu stí­ha­ných pred sú­dom a to 23,7%  pá­cha­te­ľov o kto­rých sú pres­ved­če­ní, že sa skut­ku do­pus­ti­li, čo skôr nas­ved­ču­je, že niek­to­ré út­va­ry/od­de­le­nia sú skôr,veľ­mi špe­ciál­ne ako vy­so­ko špe­cia­li­zo­va­né.

Epi­lóg k sé­rií člán­kov

Autor, by ne­rád uzat­vo­ril sé­riu člán­kov o šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľoch ve­dec­ky, pre­to v prí­pa­de zá­uj­mu oh­ľad­ne cie­ľov, vý­zna­mu, pos­tu­pu spra­co­va­nia úda­jov a pod. od­ká­že zve­da­vé­ho či­ta­te­ľa na úvod­ný člá­nok[16]. Po­čas sé­rie autor pos­ky­to­val či­ta­te­ľo­vi dos­ta­toč­ný pries­tor k vlas­tným úva­hám a zá­ve­rom pri­čom,ob­čas­ne pos­ky­tol aj vlas­tné. Na zá­ver by sa chcel po­de­liť s či­ta­te­ľom o ur­či­té pos­tre­hy, kto­ré autor na­do­bu­dol pri spra­co­va­ní prob­le­ma­ti­ky a to jed­nak pre pot­re­by svo­jej ri­go­róz­nej prá­ce a nás­led­né­ho apen­dixu v po­do­be pred­lo­že­nej sé­rie člán­kov. Pred ich pub­li­ká­ciou, ale od­ci­tu­je na zá­ver ko­le­gu, mjr. Voj­tu­ša :„Z uve­de­ných úda­jov vy­plý­va, pri ap­li­ká­cií na­mi navr­hnu­tých kri­té­rií, že vý­sled­ná ob­jas­ne­nosť z hľa­dis­ka elas­ti­ci­ty ne­má ta­ký jed­noz­nač­ný prie­beh ako v prí­pa­de ob­jas­ne­nos­ti, kto­rá od ro­ku 2006 vy­ka­zu­je sys­te­ma­tic­ký ná­rast. Vy­po­čí­ta­né koe­fi­cien­ty elas­ti­ci­ty uka­zu­jú, že vý­sled­ky vo vzťa­hu k úrov­ni ob­jas­ne­nos­ti mož­no po­va­žo­vať za efek­tív­ne iba v ro­koch 2001,2005,2009,2011,2012 a 2013. V os­tat­ných  ro­koch bo­li zme­ny na úrov­ni re­gis­tro­va­nej kri­mi­na­li­ty vý­raz­nej­šie ako zme­na v úrov­ni ob­jas­ne­nos­ti. Naj­mä v ro­koch 2014-2017 je vid­no, že na­priek ras­tu mie­ry ob­jas­ne­nos­ti v per­cen­tuál­nom vy­jad­re­ní elas­ti­ci­ty ob­jas­ne­nos­ti naz­na­ču­je zmen­še­nú efek­tív­nosť ob­jas­ňo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti, kde na­priek vý­raz­ným me­dzi­roč­ným pok­le­som kri­mi­na­li­ty sa ob­jas­ne­nosť neudr­ža­la na pred­chá­dza­jú­cej úrov­ni a kle­sa­la, te­da ne­bol vy­uži­tý  po­ten­ciál  na vy­ššiu re­duk­ciu kri­mi­na­li­ty, v dôs­led­ku men­šie­ho za­ťa­že­nia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a tým pred­pok­la­da­ne vy­ššie­ho ča­so­vé­ho pries­to­ru na zis­ťo­va­nie a us­ved­čo­va­nie pá­cha­te­ľov tres­tných či­nov. Za pok­les kri­mi­na­li­ty v da­nom ob­do­bí zrej­me bu­dú vý­raz­nej­šie zod­po­ved­né iné fak­to­ry ako čin­nosť po­lí­cie pri ob­jas­ňo­va­ní tres­tnej čin­nos­ti. V tom­to ob­do­bí sa napl­no uka­zu­je nev­hod­nosť hod­no­te­nia ob­jas­ne­nos­ti na zá­kla­de per­cen­tuál­nej mie­ry ob­jas­ne­nos­ti. Z vy­po­čí­ta­ných koe­fi­cien­tov elas­ti­ci­ty ob­jas­ne­nos­ti je zrej­mé, že na rast mie­ry ob­jas­ne­nos­ti mal znač­ný vplyv prá­ve pok­les kri­mi­na­li­ty, kto­rý za­prí­či­nil, že na­priek pok­le­su ob­jas­ne­nos­ti v ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní, v re­la­tív­nom vy­jad­re­ní ob­jas­ne­nosť per­cen­tuál­ne stúp­la, ok­rem ro­ku 2016, ke­dy do­kon­ca ob­jas­ne­nosť kle­sa­la vý­raz­nej­šie ako sa­mot­ná re­gis­tro­va­ná tres­tná čin­nosť....mie­ra ob­jas­ne­nos­ti tres­tnej čin­nos­ti zrej­me nie je vhod­ným uka­zo­va­te­ľom efek­tív­nos­ti bo­ja vo­či kri­mi­na­li­te, a to naj­mä z hľa­dis­ka efek­ti­vi­ty, či nee­fek­ti­vi­ty po­lí­cie pri ob­jas­ňo­va­ní tres­tnej čin­nos­ti. Tak čas­to pre­zen­to­va­ná zvy­šu­jú­ca sa úro­veň ob­jas­ne­nos­ti tres­tnej čin­nos­ti je na zá­kla­de na­šej ana­lý­zy pre­važ­ne dôs­led­kom sa­mot­né­ho vý­vo­ja re­gis­tro­va­nej tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá ma kle­sa­jú­ci trend, pri­čom ob­jas­ne­nosť tres­tnej čin­nos­ti má v ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní tiež kle­sa­jú­ci trend, av­šak mier­nej­šie ako sa­mot­ná re­gis­tro­va­ná kri­mi­na­li­ta, čo je hlav­ným fak­to­rom spô­so­bu­jú­cim stú­pa­jú­ci trend mie­ry ob­jas­ne­nos­ti...[17]

V pod­mien­kach PZ sa z fun­kčné­ho zdro­ja in­for­má­cií, kto­rý je prí­tom­ný v kaž­dom ria­dia­com pro­ce­se – kvan­ti­ta­tív­nych uka­zo­va­te­ľov, sta­la „šta­tis­ti­ka“. „Šta­tis­ti­ka“ v sú­čas­nos­ti pred­sta­vu­je zá­sad­ný po­li­caj­ný fe­tiš. V sku­toč­nos­ti už nej­de o úlo­hy tres­tné­ho ko­na­nia,  ob­ča­na či pá­cha­te­ľa. Dob­rá „šta­tis­ti­ka“ sa sta­la je­di­ným cie­ľom sna­že­nia ce­lé­ho apa­rá­tu. Si­lu toh­to fe­ti­šu chá­pu len čle­no­via tej­to so­cie­ty, pre­to autor ne­bu­de nu­diť ne­zain­te­re­so­va­né­ho či­ta­te­ľa, nao­pak za­in­te­re­so­va­ný vie svo­je. Pra­vi­del­né­sa­mo­pot­lap­ká­va­cie pre­zen­tá­cie o zlep­šu­jú­cej sa ob­jas­ne­nos­ti či niž­šej kri­mi­na­li­te, pred­sta­vu­jú skôr ce­re­mó­niu do vnút­ra or­ga­ni­zá­cie ako na­vo­nok. Z poh­ľa­du zá­uj­mu ve­rej­nos­ti sú tie­to autoch­vá­lyz­jav­ne ne­zau­jí­ma­vé a z hľa­dis­ka dô­ve­ry­hod­nos­ti PZ, ab­so­lút­ne ne­pod­stat­né. Pla­tí to aj nao­pak, ná­zo­ry ob­ča­nov sú pre vy­zná­va­čov toh­to fe­ti­šu ne­pod­stat­né, sú to pred­sa ná­zo­ry osôb, kto­ré­fe­ti­šu ne­ro­zu­me­jú.Na dru­hej stra­ne, nie len zo sé­rie člán­kov je zjav­né, že ani tí, kto­rí ten­to fe­tiš vy­zná­va­jú, mu v sku­toč­nos­ti ani ne­ro­zu­me­jú resp. hoú­my­sel­ne zneu­ží­va­jú. Am­bí­ciou člán­kov bo­lo na maximum zjed­no­du­še­né, po­pu­la­ri­zač­né prib­lí­že­nie roz­die­lu me­dzi „šta­tis­ti­kou“ a šta­tis­tic­ký­mi uka­zo­va­teľ­mi, ho­ci v praxi do­chá­dza k ich čas­té­mu, no neo­dô­vod­ne­né­mu za­mie­ňa­niu[18].V tom­to za­hmle­nom sys­té­me, kde ani PZ nie je schop­ný/ochot­ný reál­ne po­cho­piť, po­sú­diť a vy­hod­no­tiť vlas­tné vý­sled­ky čin­nos­ti, nie je mož­né ve­he­men­tne ob­ha­jo­vať (že ich do­ká­že kva­lit­ne zhro­maž­diť, spra­co­vať a te­da uz­ná­vať) sa­mot­nú va­li­di­tu sú­čas­ných šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov.Ak z uve­de­ných „ne­dô­ve­ry­hod­ných“ uka­zo­va­te­ľov vy­plý­va stav vy­šet­ro­va­nia via­ce­rých dru­hov tres­tnej čin­nos­ti (ko­rup­čné tres­tné či­ny[19], sub­ven­čné tres­tné či­ny[20], po­čí­ta­čo­vá tres­tná čin­nosť[21], pod­vod­né ko­na­nie[22], da­ňo­vo pod­vod­né ko­na­nie) ako zú­fa­lý, je na mies­te otáz­ka či nie sme oby­va­teľ­mi po­tem­ki­nov­skej de­din­ky v kto­rej sa za fa­sá­dou skrý­va - roz­kla­du schop­nos­ti PZ, vlas­tnou čin­nos­ťou efek­tív­ne a kom­plexne[23]pô­so­biť pro­ti zá­važ­nej či ná­roč­nej kri­mi­na­li­te. 

 Bez fun­kčné­ho a ob­jek­tív­ne­ho sys­té­mu šta­tis­tic­ké­ho vy­ka­zo­va­nia, nie je mož­né zod­po­ved­né a kva­li­fi­ko­va­né plá­no­va­nie, or­ga­ni­zo­va­nie, ve­de­nie a ria­de­nie čin­nos­tí PZ.Po­li­caj­ný zbor hlá­sil za pos­led­ných 13 ro­kov, 12 x zlep­še­nie ob­jas­ne­nos­ti op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku. Dl­ho­do­bá, naiv­ná pred­sta­va PZo vlas­tnom do­sa­hu na opa­ko­va­né „his­to­ric­ky naj­lep­šie vý­sled­ky“, žiaľ pri­ná­ša svo­je ovo­cie a to v po­do­be ha­lu­ci­nač­né­ho sta­vu v kto­rom je PZ vlas­tne exce­lent­ný,len to tí nev­ďač­ní ob­ča­nia od­mie­ta­jú po­cho­piť. Neb­la­hé dôs­led­ky tej­to sa­mo­fas­ci­ná­cie mož­no vi­dieť v pa­ra­ly­zá­cií akej­koľ­vek ocho­ty vy­užiť enorm­ný po­ten­ciál na zlep­šo­va­nie efek­ti­vi­ty PZ. Veď na čo aj, keď „šta­tis­ti­ka“ je zno­vu„his­to­ric­ky naj­lep­šia“? To, že je ten­to laj­dác­ky prís­tup na ško­du ob­ča­nov a v pros­pech pá­cha­te­ľov, zdá sa ni­ko­ho ne­vy­ru­šu­je. V pr­vom ra­de si je pot­reb­né uve­do­miť, že za uve­de­ný stav, no naj­mä ďal­ší vý­voj pl­ne zod­po­ve­dá ve­de­nie PZ. Aké­koľ­vek zľah­čo­va­nie­ve­die k spre­ne­ve­re vo­či čes­tným po­vin­nos­tiam a slu­žob­nej prí­sa­he prís­luš­ní­kov PZ.

 [3] Zá­kon č. 333/2017 Z.z. Zá­kon o štát­nom roz­poč­te na rok 2018; Príl­oha č. 3 Vý­dav­ky štát­ne­ho roz­poč­tu na rok 2018

[4]SR­HO­LEC, M. Ak­tuál­ne for­my hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti, 2017

[7] Šta­tis­tic­ké uka­zo­va­te­le KÚ FS by ma­li byť za­hr­nu­té v cel­ko­vej evi­den­cií PZ viď: http://www.minv.sk/?sta­tis­ti­ky-vo-for­ma­te-ot­vo­re­nych-dat-v-po­sob­nos­ti-mv-sr

[10]Da­ný údaj, pres­nej­šie su­ma 60.843.000,-€ je za ob­do­bie 2012-2018. Údaj vy­chá­dza zo súč­tu po­lo­žiek uve­de­ných v „3. Šta­tis­ti­ka kri­mi­na­li­ty pod­ľa pa­rag­ra­fov Tres­tné­ho zá­ko­na za ob­do­bie (no­vý preh­ľad) spra­co­va­ný   na úrov­ni re­pub­li­ka, kra­je, ok­re­sy a út­va­ry“ za jed­not­li­vé ro­ky ob­do­bia a to v po­lož­ke stĺpec E/ § 277a.  Ak by bo­la uve­de­ná su­ma vý­sled­kom 538 re­gis­tro­va­ných prí­pa­dov je na za­mys­le­nie ako si či­ta­teľ  má za­pra­co­vať me­dia­li­zo­va­né prí­pa­dy – ak­cie„Či­či­kov“ – 23,7 mil. € (2016); „Shark“ – 28 mil. €(2017); „Zá­mok“ – 4,-€ (2018);a ďal­šie z da­né­ho ob­do­bia.

[11] Údaj vy­chá­dza zo: Šta­tis­tic­ká ro­čen­ka o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR, po­lož­ka „Preh­ľad o oso­bách od­sú­de­ných pre tres­tné či­ny pod­ľa zá­ko­na 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 1.1.2006“ria­dok „od­sú­de­né oso­by“ pod­ľa pa­rag­ra­fo­vé­ho zne­nia tres­tné­ho či­nu 277a TZ.

[12]Da­ňo­vá me­dze­ra na DPH, nie je naj­vhod­nej­ší údaj, av­šak orien­tač­ne; me­dze­ra za rok 2018 je na úrov­ni 26,9% z po­ten­cio­nál­nej DPH, čo tvo­rí 2,3 mld. €, te­da 2,6% HDP,čo ho­vo­rí sa­mo za se­ba. Bliž­šie viď: https://www.fi­nan­ce.gov.sk/sk/fi­nan­cie/in­sti­tut-fi­nan­cnej-po­li­ti­ky/pub­li­ka­cie-ifp/ma­nua­ly/23-da­no­va-me­dze­ra-dph.html .Prie­mer­ná úro­veň me­dze­ry na DPH v ob­do­bí 2006-2018 je 32%/roč­ne z po­ten­cio­nál­nej DPH.

[13] V zá­ve­roch sa autor opie­ra o pod­rob­nej­ší roz­bor: SR­HO­LEC, M. Ak­tuál­ne for­my hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti, 2017

[14] Viď bliž­šie Sprá­va o čin­nos­ti ÚŠP a poz­nat­ky ÚŠP o sta­ve zá­kon­nos­ti za rok 2018, dos­tup­né na: https://www.nrsr.sk/web/Dy­na­mic/Do­cu­mentPre­view.aspx?Do­cID=469980

[15] Od ro­ku 2017 NA­KA ne­pub­li­ku­je kaž­do­roč­né re­por­ty „In­for­má­cie o čin­nos­ti NA­KA“ kto­ré by na­po­moh­li k ak­tuál­ne­mu zo­rien­to­va­niu sa vo vý­sled­koch prá­ce jed­not­li­vých od­de­le­ní.

[17] VOJ­TUŠ. F. Ana­lý­za ob­jas­ne­nos­ti tres­tnej čin­nos­ti v ro­koch 1999-2017, Bra­tis­la­va: APZ, 2019, s. 334, ISBN 978-80-8054-811-7,

[18] Na mies­te je otáz­ka, či je PZ na­toľ­ko zre­lý, aby v 21. sto­ro­čí, roz­be­hol ob­jek­tív­ny ana­ly­tic­ký út­var a pris­tú­pil k vlas­tnej se­ba­ref­lexií.

[23] Autor roz­hod­ne nes­po­chyb­ňu­je, že v ad hoc prí­pa­doch do­sa­hu­je PZ resp. je­ho elit­né út­va­ry/od­de­le­nia/jed­not­liv­ci, nao­zaj exce­len­tné vý­sled­ky.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia