Články

Honorár advokáta a trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti
článok sa aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov venuje problematike odmeny advokáta vo svetle znakov skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti
 
Ďalší právny názor k obnove konania vo výroku o treste prepadnutia majetku v súvislosti s nálezom ústavného súdu
článok pokračuje v diskusii o tom, ako postupovať pri obnove konania vyvolanej nálezom ústavného súdu o treste prepadnutia majetku
 
Ešte k otázke prerušenia trestného stíhania v súvislosti s novelou Trestného zákona s pozastavenou účinnosťou
článok pokračuje v diskusii o tom, či je možné alebo nutné prerušiť trestné stíhanie v súvislosti s pozastavenou účinnosťou novely Trestného zákona
 
Pomsta za Assangea? Likvidácia politikov v Ekvádore prostredníctvom trestného práva
jednou z juhomareických krajín, kde sa v posledných rokoch likvidovali nepohodlní politici nástrojmi lawfare (hybridná vojna prostredníctvom práva) bol Ekvádor, kde sa ukázali aj niketoré nové trendy manipulácií politickej súťaže prostredníctvom protikorupčných trestných konaní
 
Niekoľko slov k odvolaniu Jána Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR
príspevok reaguje na ústavnú sťažnosť Jána Mazáka, ktorú podal proti uzneseniu súdnej rady o jeho odvolaní a vysvetľuje aj postup a hlasovanie členov súdnej rady o tomto bode programu
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia