Články

Pikantnosti a fakty k "menejcennosti súdnej rady" - reakcia na článok Jána Mazáka v Denníku N
príspevok reaguje na skreslené informácie publikované predsedom súdnej rady ohľadne legislatívneho konania k novelám trestných predpisov
 
Skutočne možno podľa § 230 ods. 2 písm. e) Tr. por. zrušiť rozhodnutie o (ne)vylúčení policajta v trestnom konaní?
článok pokračuje v odbornej diskusii o tom, či je možné použiť ustanovenie § 230 ods. 2 písm. e) Tr. por. aj na rozhodnutie bezprostredne nadriadeného policajta, ktorý rozhodoval v sťažnostnom konaní v zmysle § 32 ods. 5 písm. a) Tr. por.
 
Škoda v Trestnom zákone v kontexte ekonomického vývoja a subsidiarity trestnej represie
článok sa zaoberá navrhovanými zmenami v Trestnom zákone, ktoré sa týkajú úpravy vyýšky škôd a to aj na podklade nálezu Ústavného súdu ČR
 
Lawfare - hybridná vojna prostredníctvom práva
článok vysvetluje ako nástroje lawfare znaužívajú boj proti korupcii na boj proti neželaným osobám, čí vládam a ako na tom participujú kajúcnici, médiá, mimovládny sektor, či skolonizovaná justícia
 
Čo všetko vyplýva z priateľstva predsedu súdnej rady a špeciálneho prokurátora
krátke zamyslenie nad dôsledkami priateľstva predsedu súdnej rady a špeciálneho prokurátora na činnosť Súdnej rady SR a koho záujmy vlastne v súdnej rade zastupuje jej súčasný predseda?
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia